Prekių grąžinimas

DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS

Šios taisyklės nustato pirkėjui parduodamų daiktų (toliau – prekių), grąžinimo ir keitimo tvarkos bendruosius reikalavimus.

NE MAISTO PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO YPATUMAI

1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
1.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
1.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
1.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
1.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;
1.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

2. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 1 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
3. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito išduoto prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 1 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
4. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 1 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

5. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės (išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo), pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

6. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 1 ar 5 punktuose nurodytų reikalavimų, pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

7. Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.

8. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

9. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. Visos išlaidos, susijusios su prekės pristatymu pardavėjui tenka pirkėjui. Jei prekė buvo įsigyta internetinėje parduotuvėje, už prekės pristatymą sumokėti pinigai yra negrąžinami.
Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

10. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 9 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes: siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 62.07 – 62.08), patalynės reikmenis, (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 94.00).

Pardavėjo teisės ir pareigos:

Ø parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti pirkėjui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą–pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
Ø parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų pirkėjo išsirinktą pavyzdį;
Ø garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;
Ø sudaryti sąlygas pirkėjui apžiūrėti prekę, ją pasimatuoti arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį;
Ø suteikti valstybine kalba pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes.
Ø Informacija apie prekes (jų saugą ir kokybę, paskirtį, tinkamumo naudoti terminą, naudojimo ypatumus ir kita) pateikiama ženklinant jas teisės aktų nustatyta tvarka.
Ø Informacija apie prekių kainas (įskaitant visus mokesčius) teisės aktų nustatyta tvarka pateikiama prie (ant) prekių (prekių pavyzdžių) tvirtinamose kainų etiketėse;
Ø pardavęs netinkamos kokybės prekę, teisės aktų nustatyta tvarka pirkėjo pasirinkimu: pakeisti ją tinkamos kokybės preke; atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atlyginti prekės trūkumų šalinimo išlaidas; grąžinti sumokėtą kainą ir nutraukti sutartį;
Ø įstatymų nustatyta tvarka atlyginti pirkėjo patirtus nuostolius, jeigu jie patirti pirkėjui įsigijus netinkamos kokybės prekę arba dėl to, kad nebuvo pateikta informacija apie prekę, arba ji buvo klaidinanti;
Ø pakeisti prekę kitais teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

Pirkėjų teisės ir pareigos:

Ø Pirkėjas turi teisę:
Ø iki vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo apžiūrėti prekę ir pareikalauti, kad pardavėjas, dalyvaujant pirkėjui, patikrintų prekę arba pademonstruotų, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį;
Ø savo pasirinkimu pareikalauti iš pardavėjo, kad būtų vykdomos teisės aktuose nustatytos prekių keitimo ar grąžinimo sąlygos

 

Visais Jums iškilusiais klausimais, galite kreiptis:
Mob. nr.: +370 618 58716
El. paštas: bendraukime@kurima.lt